Wednesday, 3 October 2012

CERITERA UMUM BAHASA

Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya. Ayat terbina daripada satu atau beberapa patah perkataan yang bermakna. Frasa ialah binaan satu perkataan atau beberapa perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar. Perkataan ialah gabungan huruf yang membentuk bunyi atau makna tertentu. Bahasa Melayu terbentuk daripada dua komponen yang utama iaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi ialag pembentukan golongan kata manakalaa sintaksis ialah pembentukan ayat. Tatabahasa pula ialah hukum atau peraturan berbahasa yang bersistem.

No comments:

Post a Comment